Köp förmånligare biljetter här!

Dataskyddsbeskrivning

1 Registrets namn:
Muumimaailma Oy:s kundregister

2 Den personuppgiftsansvarige:
Muumimaailma Oy (FO-nummer 0925595-8)
Kaivokatu 5, 21100 Nådendal
+358 2 511 1111
Ansvarig för registerärenden: Administrationschef Jarkko Kuitunen, info@muumimaailma.fi [  ]

3 Personuppgiftsbiträden
Den personuppgiftsansvarige kan använda sig av underleverantörer för behandling av personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige ingår ett skriftligt avtal med sina underleverantörer och ansvarar för att underleverantörerna följer de villkor som anges här och den personuppgiftsansvariges instruktioner.4 Ändamålet med och den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter
I registret förs användar- och deltagardata från den personuppgiftsansvariges mobilapp, webbutik, kassasystem, MM 2.0-system och kundhanteringssystem. Personuppgifter behandlas för att genomföra kommunikationstjänsten mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade, för att producera olika elektroniska tjänster samt på grundval av den registrerades samtycke i samband med åtgärder för att sköta och möjliggöra beställningar, anmälningar, kontakter, ärendehantering, rapportering och annat som har med privatkundrelationer att göra samt för att planera och utveckla affärsverksamheten.

Användar- och deltagaruppgifter i registret samt positionsdata kan också användas för profilering och för att rikta marknadsföringsåtgärder och kundkommunikation så att dessa blir intressanta för kunden. Personuppgifter behandlas även i samband med utskick av nyhetsbrev, evenemang och andra marknadsföringsåtgärder.

Vad gäller direktmarknadsföring sker behandlingen på grundval av den registrerades samtycke och för att säkerställa att den personuppgiftsansvariges berättigade intresse uppfylls.

5 Registrets personkategorier samt datainnehåll och kategorier av personuppgifter

Mobilapp
I registret behandlas namn- och kontaktuppgifter om användarna av Muminvärldens mobilapp kopplade till enhetens unika identifierare. Insamlingen av personuppgifter grundar sig på att den registrerade själv lämnar uppgifter och att uppgifter samlas in med den registrerades samtycke.
En del av uppgifterna skickas till Muumimaailma Oy:s kundhanteringssystem. Sådana personuppgifter som behandlas är:

•    Namn
•    E-postadress
•    Marknadsföringstillstånd
•    Postnummer
•    Barnets/barnens födelseår.

Positionsdata överförs inte automatiskt utanför mobilappens hanteringssystem. När positionsdata lagras, lagras även följande uppgifter:

S.k. beacon-baserade data som fås med hjälp av Bluetooth-anslutningen i användarens enhet samlas endast in med användarens tillåtelse och när denne aktiverar Bluetooth-funktionen i sin enhet (i Muminvärlden). När användaren brukar mobilappen lagras uppgiften om vilken beacon-sändares område som användarens enhet har befunnit sig i och vid vilka tidpunkter samt vilka innehåll som sändaren har aktiverat i användarens app. I registret följs även användningen av de digitala kuponger som användaren fått till sin enhet. Sådana uppgifter som behandlas är:

•    Enhetens UUID (universell, unik identitetsbeteckning)
•    Enhetens modell och operativsystem
•    Språkval i appen
•    Mottagning av beacon-baserade notifikationer och push-meddelanden över Bluetooth low energy och Bluetooth Smart
•    Identifieringsdata för den besökta BLE Beacon-enheten
•    Tid-/tidpunktsdata om besöket i beacon-sändarens område
•    Visningsdata om beacon-meddelanden
•    Användningsdata, datum och klockslag för beacon-kuponger, utlottningar och annat beacon-baserat innehåll.

Webbutik 
I registret lagras webbutikanvändarens namn- och kontaktuppgifter kopplade till beställningen i webbutiken. Insamlingen av personuppgifter grundar sig på att den registrerade själv lämnar uppgifter och att uppgifter samlas in med den registrerades samtycke.
En del av uppgifterna skickas till Muumimaailma Oy:s kundhanteringssystem. Sådana personuppgifter som behandlas är:

•    Namn
•    E-post
•    Adress (Bokun)
•    Språk (Bokun)
•    Marknadsföringstillstånd
•    Beställningsuppgifter (Bokun)
•    Köpta tjänster och produkter
•    Beställningsdatum.


Kassasystem
I registret lagras den registrerades inköp genom Muminvärldens kassasystem endast om den registrerade så önskar. Identifieringen sker med hjälp av den registrerades unika identifierare som den registrerade får genom att registrera sig i Muumimaailma Oy:s kundregister. Kassasystemet producerar endast inköpshistorik som inte automatiskt skickas vidare till andra system.
Kassasystemet får den registrerades uppgifter automatiskt från kundhanteringssystemet. Dessa uppgifter består av

•    Namn
•    Kundnummer
•    Språk
•    Kundgrupp.

MM 2.0-systemet
S.k. RFID-baserade data används när kunden registrerar en identifierare med RFID-chip som används för olika funktioner inne i parken och identifiering vid kassan. Dessa funktioner består av olika specialeffekter, infotavlor och andra funktioner som tillhandahåller individualiserat innehåll. Då sparas dessutom följande uppgifter om kunden:

•    RFID-etikett
•    Besöksmål
•    Användningsuppgift, dvs. datum och klockslag.

Kundhanteringssystem (CRM)
Kundhanteringssystemet utgör grunden för Muumimaailma Oy:s kundregister. Här lagras s.k. master data om de registrerade kunderna. Kundhanteringssystemet ser också till att data är korrekta och hindrar att de fragmenteras och fördubblas. Från kundhanteringssystemet förmedlas den registrerades uppgifter till andra system som behöver dem. Genom kundhanteringssystemet sköts även kundens registrering via en separat portal, där kunden senare kan hantera sina uppgifter även på egen hand.
Insamlingen av personuppgifter grundar sig på att den registrerade själv lämnar uppgifter och att uppgifter samlas in med den registrerades samtycke.
Kundhanteringssystemets datainnehåll:


•    Namn
•    E-post
•    Kundnummer
•    Adress
•    Telefonnummer
•    Marknadsföringstillstånd
•    Webbutikens beställningshistorik
•    RFID-etikett
•    Kundgrupp
•    Kundmeddelanden
•    Marknadsföringsmeddelanden
•    Reklamationer
•    Övrig kommunikation
•    Barn
•    Namn
•    Födelseår.

6 Regelmässiga uppgiftskällor
De uppgifter som lagras i registret består huvudsakligen av uppgifter som registrerats av användarna själva. Kunden kan spara sina uppgifter genom Muminvärldens app, kundportal och webbutik.
En del av uppgifterna sparas automatiskt när användaren utför olika åtgärder under sitt besök. Exempel på detta är användning av appen och RFID-tjänsterna.
Personuppgifterna sparas i appen där de även kopplas till enhetens driftdata när användaren registrerar sig i appen. Därutöver samlas uppgiften om enhetens unika identifierare, om tidpunkter för mottagning av signal från beacon-sändare, om enhetens operativsystem och om visning och användning av BLE beacon-notifikationer automatiskt in i registret.

7 Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Personuppgifter lämnas inte ut till utomstående utan den registrerades samtycke, med undantag för underleverantörer som deltar i driften av den personuppgiftsansvariges tjänst och app. Dessutom kan uppgifter om vinnarna av enskilda produktutlottningar komma att lämnas ut till den personuppgiftsansvariges eventuella samarbetspartner (t.ex. en extern utlottningsarrangör) för leverans av vinsten. Den personuppgiftsansvarige kan även lämna ut uppgifter i den utsträckning lagar och andra förordningar tillåter det och förpliktar till det, till exempel för att besvara myndigheters begäranden om uppgifter.

Personuppgifter lämnas inte ut utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det tekniska underhållet och utvecklingen av den plattform som fungerar som register kan med beaktande av förutsättningarna i lagstiftningen skötas via fjärranslutning också utanför EU.

8 Personuppgifternas lagringstid
Personuppgifterna lagras så länge som den registrerade använder mobilappen eller som den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter eller så länge som det är nödvändigt för att sköta den personuppgiftsansvariges kunderrelationer.

9 Principerna för skyddet av registret
Materialet finns endast i digitalt format. Inga fysiska exemplar av registret används. De data som skickas från mobilappen till den plattform som fungerar som register är dolda. Det elektroniska registret lagras i en miljö som är skyddad mot icke auktoriserade kontaktförsök utifrån.

Endast vissa av de anställda hos den personuppgiftsansvarige och dess underleverantörer har rätt att behandla och underhålla uppgifterna i registret, om det ingår i deras arbetsuppgifter. Användarna omfattas av tystnadsplikt. Uppgifterna lagras tekniskt skyddade, och den fysiska åtkomsten till uppgifterna har hindrats genom passerkontroll och andra säkerhetsåtgärder. Registeruppgifterna säkerhetskopieras på ett säkert sätt och de kan återställas om det behövs. Nivån på informationssäkerheten revideras med jämna mellanrum med hjälp av antingen externa eller interna revisioner.

10 Den registrerades rättigheter
Personerna i registret har rätt att bland annat
1) av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till personuppgifter samt rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling samt rätt till dataportabilitet
2) granska och vid behov få rättade de uppgifter om sig själv som finns i registret. Begäran ska ställas skriftligen till den personuppgiftsansvarige. Den registrerade har rätt till ändring av uppgifter om sig själv som felaktigt förts in i registret.
3) i den mån behandling av personuppgifter sker efter samtycke från den registrerade, rätt att när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
4) inge klagomål om behandlingen av personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

Kunden har alltid rätt att förbjuda användningen av sina uppgifter för direktmarknadsföring och marknadsundersökningar. Förbudet kan aktiveras i samband med att appen och tjänsten tas i bruk samt under egna uppgifter i inställningarna i Muminvärldens app.

 

Köp förmånligare biljetter här!